Σχετικά με το MigCare

Το πρόγραμμα Migcare είναι ένα έργο Erasmus + που έχει ως στόχο την αποτελεσματική κατάρτιση των μεταναστών μέσω των διαδικασιών του παιχνιδιού για να εργαστούν στον τομέα της παροχής φροντίδας.

Παραδοτέα

Το έργο του MigCare χωρίζεται σε πέντε παραδοτές, με συγκεκριμένες δραστηριότητες και καθήκοντα:

IO1 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤ

Θα διεξαχθεί μία έρευνα για να βοηθήσει την κοινοπραξία να αποφασίσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για το έργο του MigCare . Οι κύριοι στόχοι θα είναι η ανάλυση και η σύγκριση μεταξύ δύο χωρών εταίρων:
– τις ανάγκες μάθησης των εργαζομένων στην φροντίδα στο σπίτι
– τις μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης της ηλεκτρονικής μάθησης

Οι εταίροι θα οργανώσουν ομάδες εργασίας προκειμένου να ανακαλύψουν τα εκπαιδευτικά κενά και την απαραίτητη εκπαίδευση που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος που απασχολείται στην φροντίδα στο σπίτι.

Οι εταίροι θα προετοιμάσουν μια σύντομη συνοπτική έκθεση, περιγράφοντας τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν από την έρευνα απο άλλες έρευνες και από επιτόπια έρευνα με συνεντεύξεις

IO2 – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Προετοιμασία των εκπαιδευτικών ενοτήτων και του υλικού στις ανάγκες εκπαίδευσης των μεταναστών.

Αυτό το παραδοτέο, θα σχετίζεται με τους μηχανισμούς της διαδραστικότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με σκοπό να αναπτυχθούν οι εκπαιδευτικές ενότητες που θα είναι ελκυστικές για τους αρχάριους Θα γίνει εκστρατεία για την ενημέρωση της ομάδας στόχου σχετικά με την σπουδαιότητα της εκπαίδευης στο αντικείμενο και τα οφέλη που προκύπτουν σε αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με την φροντίδα στο σπίτι.

Οι εταίροι θα συντάξουν έναν οδηγό προκειμένου να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους στο να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος. Επίσης, το παραδοτέο θα εξηγεί τη μορφή και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα του MigCare.

IO3- ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του MigCare θα δοκιμαστεί δύο φορές κατά τη διάρκεια του έργου με τους εκπαιδευόμενους από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία.

Οι δραστηριότητες πιλοτικής εφαρμογής θα αποτελούνται από:
– χρήση μαθητών από τομείς κοινωνικής εργασίας για την ανάληψη των μαθημάτων
– σεμινάριο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα φροντίδας στο σπίτιs
– δύο ομαδικές συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να παρέχουν σχόλια και προτάσεις βελτίωσης

Μετά την ολοκλήρωση και των δύο πιλοτικών σταδίων, κάθε εταίρος θα γράψει μια συνοπτική έκθεση των εθνικών πιλότων του εφαρμογών.

Οι τελικές προσαρμογές θα γίνουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εκπαίδευση του MigCare (περιεχόμενο και μέθοδοι παράδοσης) ως αποτέλεσμα της ανάδρασης που αποκτήθηκε μέσω αυτής της πιλοτικής φάσης. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ηλεκτρονικός οδηγός στο πλαίσιο του MigCare Θα χρησιμοποιηθεί από όποιον έχει πρόσβαση στο MigCare

IO4-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MIGCARE

Απαιτούνται ευέλικτα παιδαγωγικά προγράμματα προκειμένου να στηριχθεί το περιβάλλον της ηλεκτρονικής μάθησης, και να διασφαλιστεί ότι θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μεμονωμένες μαθησιακές προσεγγίσεις ενός ποικιλόμορφου πληθυσμού εργαζομένων κοινωνικής φροντίδας στις χώρες εταίρους.

Οι εκπαιδευόμενοι θα ακολουθήσουν καινοτόμο περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης. Το περιεχόμενο θα διευκολύνει τις κοινές μαθησιακές εμπειρίες μεταξύ των μεταναστών και όλων όσων θέλουν να ασχοληθούν με την φροντίδα στο σπίτι. Όποιος εκφράζει ενδιαφέρον για το μάθημα, θα συμπληρώνει μία σύντομη εγγραφή και θα αποκτά πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα το Migcare

Θα παρέχονται επίσης διαδικτυακά σεμινάρια στους εκπαιδευόμενους.

IO5 – ΔΙΑΔΟΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στόχος είναι η διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού και των προϊόντων σε ένα ευρύ κοινό μεταναστών και ανέργων.

Οι εταίροι θα αναπτύξουν επαγγελματικό σχεδιασμό ταυτότητας/επωνυμίας για όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου και τη διάδοση. Θα οργανώσουν μία συνέντευξη τύπου για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Θα αναπτυχθεί μια ιστοσελίδα για την παρουσίαση του έργου στην ομάδα-στόχο.

EU DISCLAIMER

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των δημιουργών του, και η Ε.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο.

Αναφορά έργου: 2018-1-EL01-KA202-047922

© MigCare 2019

Ακολουθήστε μας